ഭ്രാന്ത്

04c5d4a4687772dc9a1ba40427ee1c91
ഭ്രാന്താണ് എനിക്ക് എന്ന് സമ്മതിച്ചു തരാൻ എനിക്കിന്ന് ഒരു മടിയുമില്ല. എന്റേത് മാത്രമായ ശരികളിൽ വിശ്വസിച്ചു ജീവിക്കുന്നതിനു ഭ്രാന്തെന്ന് മുദ്ര കുത്തിയാൽ, എനിക്ക് നിങ്ങളെ നോക്കി നിശബ്ദം ചിരിക്കാനേ കഴിയൂ. എന്റെ ശരികളുടെ ലോകത്തു എന്റെ ചലനങ്ങൾ ചങ്ങല ബന്ധിതമല്ല. ഞാൻ സ്വര്യവിഹാരിയാകുന്നു.

PS: This is one of the write-ups that has been published on my primary blog

Advertisements

Written by elaine ecosmith

Dreaming to be a marine conservation biologist. Hold passion for books and to write on random sparks which could result in essay, poetry or fiction. Love movies and music. I believe in finding peace with oneself and always have gratitude for all what you have got 😊☺️

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s