കടൽ ചൊരുക്ക് അഥവാ Motion sickness ഒഴിവാക്കാൻ ചില നുറുക്ക് വിദ്യകൾ

Journey from Severe Motion sickness to Sea Worthy എന്റെ MScക്ക് ശേഷം ഞാൻ എന്റെ Research career തുടങ്ങിയത് CIFTയിൽ നിന്നാണ് (Central Institute of Fisheries Technology, ICAR) കടലിൽ പോയി നിശ്ചിത സമയത്ത് നിശ്ചിത ആഴത്തിൽ…

ലക്ഷദ്വീപിനടിയില്‍ പ്രാചീന ഭൂഖണ്ഡ ഭാഗം A Precambrian microcontinent in the Indian Ocean

ലക്ഷദ്വീപും ഇന്ത്യന്‍ മഹാസമുദ്രമേഖലയിലെ ഒട്ടേറെ ദ്വീപസമൂഹങ്ങളും സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്, കോടിക്കണക്കിന് വര്‍ഷം മുമ്പത്തെ ഒരു പ്രാചീനഭൂഖണ്ഡത്തിന്റെ അവശിഷ്ടത്തിന് മുകളിലെന്ന് കണ്ടെത്തല്‍. വ്യത്യസ്ത പഠനസങ്കേതങ്ങളുടെ സഹായത്തോടെ ഒരു രാജ്യാന്തര ഭൗമശാസ്ത്രസംഘം നടത്തിയ ശ്രമകരമായ ഗവേഷണമാണ് ഇക്കാര്യം വെളിച്ചത്തു കൊണ്ടുവന്നത്. ലക്ഷദ്വീപുകള്‍ മാത്രമല്ലല്ല, മാലെദ്വീപുകള്‍, സീഷെല്‍സ്,…